مدرسان تهران

آدرس...

ستارخان ....

12345678 021

شما تماس

شنبه تا پنج شنبه: 9-17

ساعت کاری

قبولی های سال 99

متن در صورت نیاز
توضیحات در صورت نیاز
اینجا کلیک کنید
متن در صورت نیاز
توضیحات در صورت نیاز
اینجا کلیک کنید
متن در صورت نیاز
توضیحات در صورت نیاز
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی
گروه هــا
تعالی مديريت مدرسه
گروه فناوری اطلاعات
مديريت
مشاوره
معاونت آموزشی
ادبيات فارسی
روان شناسی
عربی
رياضی
زبان خارجه
ورزش
دين وزندگی
جامعه شناسی
پرورشی
تاريخ
جغرافيا
فلسفه منطق

جمله موفقيت

حكيم ارد بزرگ

آنكه در بيراهه قدم بر مي دارد آرمان و هدف خويش را گم كرده است .
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور
نتايج مرحله اول برگزيدگان المپياد هاي علمي كشور رشته سوادرسانه منتشر شد. قبولي 100% شركت كنندگان
00168

آموزش پرورش

حديث روز

حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم
هر يك از شما منكرى را ديد، بايد با دست خود آن را تغيير دهد. اگر نتوانست با زبانش تغيير دهد (و اعتراض كند) و باز اگر نتوانست در قلبش آن را انكار كند و اين ضعيف‏ترين مرحله ايمان است.
الترغيب والترهيب : 3 / 223 / 1 منتخب ميزان الحكمة : 376

دعای فرج